Alternative investeringer giver dig et bedre forhold mellem afkast og risiko i porteføljen

En af grundpillerne for at opnå et stabilt afkast på din opsparing er at sprede risikoen. Men det ’glemmer’ mange mindre investorer, og de placerer ofte hele formuen i enten aktier, obligationer eller kontanter. For at opnå et bedre afkast og en mindre risiko kan det betale sig at investere i alternativer, som ikke findes på aktie- og obligationsmarkedet. Når vi investerer dine penge, fokuserer vi på at sammensætte investeringsporteføljer med et stabilt afkast, og ser derfor alternativer som et godt supplement til en traditionel aktie- og obligationsportefølje. 

Hvad er alternativer?

Alternativer omfatter bl.a. private equity, erhvervslån, infrastruktur, ejendomme, råvarer og hedge fonde. Alternative investeringer er typisk unoterede værdipapirer, der ikke er underlagt samme krav til regulering som børsnoterede papirer. Den væsentligste risiko ved investering i alternativer er likviditet, da aktiverne ikke handles så tit. 

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, men alternativer har generelt haft et attraktivt afkast. Flere af aktiverne inden for alternativer har haft relative store kursudsving, men ved en god spredning af investeringerne har alternativer, under ét, haft et bedre forhold mellem afkast og risiko end både aktier og obligationer. 

Afkastet på alternativer går ikke hånd i hånd med aktier og obligationer, og mindsker kurstabet ved faldende aktie- og obligationsmarkeder. Afkast-risiko profilen i din investeringsportefølje forbedres derfor, når alternativer inkluderes i porteføljen. Til samme forventede risiko kan du opnå et højere forventet afkast. 

Balanceret alternativ portefølje

For at opnå et stabilt afkast skal en portefølje af alternativer sammensættes ligeligt mellem investeringer, som har et attraktivt afkast ved god økonomisk vækst, med alternative investeringer, der reducerer kurstabet ved svag økonomisk vækst. De mere risikofyldte alternativer har det bedste forhold mellem afkast og risiko, og er mest følsom over for den økonomiske udvikling: 

Private equity: foretager opkøb og fremskaffer kapital til mindre selskaber med en lang investeringshorisont. Private equity har normalt et højt afkast, men en svingende indtjening og en høj eksponering til den økonomiske udvikling. 

Private debt: er private erhvervslån med højere afkast og højere risiko end senior bank loans. 

Senior bank loans: puljer af gæld, ofte erhvervslån, hvor der stilles sikkerhed, og minder mest om realkreditlån.

De mindre risikofyldte alternativer reducerer kurstabet, da de er mindre afhængig af udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet:

Infrastruktur: veje, broer, lufthavne m.m., som beskytter mod inflation. Udbyttet er stabilt, og infrastruktur har en begrænset eksponering mod økonomien, da væksten typisk er relateret til de offentlige udgifter.

Ejendomme: typisk investeringer i erhvervsejendomme og realkredit, som har et højt udbytte, og bedst kan sammenlignes med investeringsforeninger.

Råvarer: har ingen samvariation med obligationsmarkedet, og en lav korrelation med alle alternativer bortset fra guld.

Guld: har ingen samvariation med aktier, og en lav korrelation med alle alternativer bortset fra råvarer.

Hedge fonde: kan både have en høj og lav korrelation med aktiemarkedet.  

 

Brug for hjælp?

Investering i alternativer kræver normalt store investeringer, som skal bindes igennem længere tid. Investeringsforeningen Strategi Invest har derfor lanceret en ny afdeling, Afdeling Alternativer, der er en nyskabelse i Danmark. Afdelingen giver private investorer og mindre selskaber en likvid mulighed for at investere i Alternativer. Afdeling Alternativer investerer gennem udvalgte fonde og ETF’er, hvilket sikrer en god risikospredning i afdelingen.

 

Se www.strategiinvest.dk for mere information eller ring til os i dag på telefon: 7023 6011